Atar Media verwerkt de volgende persoonsgegevens en data van freelancers die zich aanmelden:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres en telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam, KVK-nummer en daarbij behorende adresgegevens;
 • Locatie en gegevens over de apparaten die je gebruikt om het platform te kunnen gebruiken (d.m.v. van cookies)
 • Persoonsgegevens en andere data die je onverplicht invoert (zoals bijv. ingevoerde teksten en beschrijvingen, gegevens vermeld in bijlagen bij sollicitaties en andere gebruiksgegevens) worden geacht ook te zijn verkregen met ondubbelzinnige toestemming.

De verwerking van je persoonsgegevens en data is voor de volgende doeleinden:

 1. Om gebruik te maken van ons platform en om je de overeengekomen diensten te leveren.
 2. Om informatie en notificaties zo relevant mogelijk te maken (hiervoor analyseren we ook je historische gebruiksdata).
 3. Om je per e-mail te informeren over opdrachten die matchen op jouw voorkeuren en expertises. Notificatie instellingen kun je te allen tijde wijzigen.
 4. Om te tonen aan de opdrachtgever als sollicitatie op die opdracht. Indien de opdrachtgever optreedt als intermediair, geef je toestemming aan de intermediair om jouw gegevens eenmalig te delen met de eindopdrachtgever ter zake van alleen die opdracht.
 5. Om opdrachtgevers over jou als evt. kandidaat te informeren zonder daarbij jouw voor- en achternaam te noemen.
 6. Om opdrachtgevers jouw cv te verstrekken, zodat zij contact met jou kunnen opnemen alleen over die opdracht.
 7. Om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Atar Media of derden en om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.
 8. Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Privacy instellingen kun je altijd wijzigen in je account of via [email protected]

De data die je aan Atar Media toevertrouwt zullen technisch passend beveiligd worden.